Qt - An exciting technology company

Qt Group - Företag och Historia

Qt Group är ett finskt teknikföretag som utvecklar och licensierar programvaruverktyg både i kommersiell och open source-form. Företagets rötter går tillbaka till 1991 i Norge, där utvecklingen av Qt-teknologin tog sin början. Teknologin kommersialiserades genom Trolltech-företaget, som börsnoterades på Oslobörsen år 2006. Nokia köpte företaget år 2008, men på grund av Nokias misslyckade smartphone-strategi utnyttjades Qt:s kommersiella potential inte fullt ut. Digia köpte Qt från Nokia år 2012 till ett marknadsvärde på cirka 4 miljoner euro och började återigen kommersialisera teknologin. Qt avknöts från Digia som ett självständigt börsnoterat bolag år 2016.

Affärsmodell och Produkter

Qt Groups affärsmodell fokuserar på programvaruverktyg som förbättrar produktutvecklingseffektivitet, användarupplevelse och minskar maskinvarukrav. Företagets produkter är särskilt viktiga för stora kunder som LG och Daimler, som gör strategiska teknologival för den långa sikten. Qt:s verktyg möjliggör visuell design, programmering och kvalitetssäkring av användargränssnitt. Företagets affärsmodell är mycket skalbar, vilket möjliggör ett starkt kassaflöde under lönsam tillväxt.

Marknadsposition och Tillväxt

Qt har uppnått en stark position på marknaden för programvaruverktyg för inbäddade system. Marknaden fortsätter att växa i takt med att grafiska användargränssnitt blir allt vanligare i olika enheter. Omvandlingen till ett multiproduktföretag, inklusive kvalitetssäkring, möjliggör tillväxt hos nuvarande kunder och nyförsäljning utanför verktygsmarknaden för inbäddade system. Företaget förväntar sig att dess verksamhet ska fortsätta att växa starkt under de kommande åren.

Ekonomisk Utveckling och Prognoser

Qt Groups omsättning 2023 var 181 miljoner euro och rörelseresultatet (EBITA) 55 miljoner euro, vilket motsvarade 31% av omsättningen. Prognoserna pekar på en fortsatt årlig omsättningstillväxt på cirka 20% under 2024-2027, med en prognostiserad omsättning på 380 miljoner euro och EBITA på 35% år 2027. Företaget har satt upp ett mål om 20-30% årlig omsättningstillväxt och en EBITA-marginal på över 25% under 2023-2027.

Strategiska Mål och Investeringar

Qt Groups strategi är att utöka sin produktportfölj och sitt marknadsområde, vilket återspeglas i bland annat företagsförvärv som froglogic och Axivion. Företaget satte upp nya strategiska mål för 2022-2025, men uppdaterade dem till mer måttfulla mål 2023 på grund av den snabba marknadsnedgången och de ekonomiska utmaningarna. Qt:s tillväxt av utvecklarlicenser och breda kundbas ger stabilitet och tillväxtpotential till verksamheten.

Risker och Värdering

Qt:s verksamhet är förknippad med risker relaterade till teknisk utveckling och konkurrens. Förändringar i den förväntade tillväxttakten och sektorns värderingsnivåer kan också påverka företagets värdering. Värderingsnivåerna är höga, men i takt med den förväntade vinsttillväxten sjunker multiplarna till mer attraktiva nivåer. Prognostiserat aktiekurs för 2024 är 83,20 euro, och aktiens värdering är ganska neutral.

Sammanfattning

Qt Group är en stark aktör på marknaden för mjukvaruutvecklingsverktyg för inbyggda system och företaget håller på att expandera till ett mångproduktföretag. Bolagets finansiella situation är stabil och tillväxtutsikterna är lovande. Qt affärsmodell och strategiska investeringar skapar stark tillväxtpotential, även om riskerna från marknads- och teknikutveckling fortfarande finns kvar.

image

2 gillningar

Why Qt is an attractive investment:

  1. Strong market position and scalable business model: Qt has established a strong foothold in the market for embedded systems development tools. Its products enhance customer product development and user experience while being lightweight and scalable, supporting steady cash flow and profitable growth.
  2. Expansion into a diversified product company and growth potential: Qt aims to expand its offerings into a diversified product company, opening new growth opportunities through expanding current customer bases and entering new markets. The company’s strategic growth targets (20-30% annual revenue growth, EBITA% over 25%) seem realistic, given strong demand for developer licenses.

Why Qt may not be an attractive investment:

  1. Valuation level: Despite strong business growth, Qt’s stock valuation is high. For instance, the forecasted EV/EBIT multiple (28x-17x) may appear elevated to many investors, compromising the risk-return ratio. There are risks associated with a potential decline in valuation, especially if growth does not meet market expectations.
  2. Uncertainty in growth: While near-term growth prospects appear promising, the pace of Qt’s growth could be uncertain. This could result from shifts in market trends or competitive pressures in the embedded systems market. Furthermore, acquisitions, which could drive growth, are inherently risky and could adversely affect the company’s financial position and strategy execution.

In summary, Qt offers stable growth and a strong market position in embedded systems development tools. However, investors should carefully consider the high valuation and growth uncertainties before making investment decisions.