Firefly AB - fortsätter tillväxten?

Blev förtjust i ett litet svenskt bolag som heter Firefly Ab.

image

image

Verksamhet

Firefly utvecklar lösningar för att förhindra och bekämpa bränder och explosioner för processindustri och infrastruktur. De har en unik, egenutvecklad och patenterad produktportfölj. Från årsredovisningen framkommer det också att de har en ledande marknadsposition, särskilt inom processindustrin. De levererar lösningar till bland annat skogsindustrin och livsmedelsindustrin. År 2022 kom 81% av omsättningen från internationell verksamhet.

Tillväxt och strategi

Företaget har breddat sitt produktutbud. Tidigare fokuserade de på skogsindustrin, men nu även på återvinning, livsmedel och energisektorn. Tidigare producerade de bara lösningar för släckning, nu även förebyggande värmesensorer och liknande. Detta är en fördel, eftersom det finns en efterfrågan på proaktivt agerande, då produktionsstopp orsakade av bränder är mycket dyra för kunden. Målet är att öka försäljningen av service och reservdelar i framtiden.

Analytikerbevakning och tillgänglig information

Det verkar inte finnas några analytiker som följer bolaget och jag hittade inte heller några andra skrifter om bolaget, förutom svenska börsnyheter.

Första intryck

Jag gillar bolaget för att deras verksamhet verkar vara sådan som kommer att behövas i framtiden. Bolaget är inte media “sexigt”, men jag förstår verksamhetsidéen enkelt. Företaget grundades år 1973, vilket innebär att de har varit verksamma i branschen länge. Bolagets delårsrapporter publiceras tydligen endast på svenska, vilket kan begränsa utländska investerare.

Lönsamhet och finansiell ställning

Bolagets lönsamhet är inte särskilt stark, historiskt sett har EBIT-marginalen varit 8-10% och bruttomarginalen över 30%. Företaget har som mål att höja EBIT-marginalen till 15% till 2025. Målet för omsättningstillväxten 2021-2025 är 15% per år. År 2022 växte bolaget med 21,5% och EBIT med 12%. 2022 ROE 27%. Om de når sina mål skulle lönsamheten vara okej enligt mina standarder :face_with_monocle:.

Ledning och ägande

Styrelseordföranden äger 2,3 miljoner aktier och är den största ägaren och verkställande direktören äger nästan 80 000 aktier. Även ledningsgruppen har en rimlig andel av aktieägarskapet. Jag vet inte om dessa har köpts med egna pengar. Bolagets VD Lennart Jansson har i alla fall varit VD sedan 2009 (den äldsta delårsrapporten jag hittade).

Slutsats

Firefly verkar vara ett intressant bolag med en stabil verksamhet och potential för tillväxt. Lönsamheten behöver förbättras för att strategiska målen skall uppnås, men det finns en tydlig strategi för att nå detta mål.

Jag har själv köpt lite aktier i bolaget, för att ha skin in the game och följa med närmare :slightly_smiling_face:

3 gillningar

Tack, du beskrev företaget på ett fint och omfattande sätt. :slight_smile:

Vilka risker ser du för företaget? Lönsamheten är inte bra för tillfället, men tydligen tror företaget att de kan höja den.

Det låter bra med en stabil verksamhet, vilket på sitt sätt minskar risken. Finns det mer detaljerad information om tillväxtpotentialen? Patent, företagets forskningsarbete och ledande marknadsposition bör säkert hjälpa till med tillväxten.

Är branschen annars bekant för dig? Jag undrar hur man som vanlig investerare skulle kunna forska om företagets bransch. :blush:

image

1 gillning

Det finns en hel del risker. Bolag specifica, men även sådant som berör mig.
Bolaget är ju mycket litet, vilket inverkar i deras möjlighet att förhandla med intressentgrupper. Det finns såklart ett behov att upprätthålla brandsäkerhet, men dels måste denna business vara beroende av investeringscyckler.
Som jag skrev i rubriken “fortsätter tillväxten?” så är jag lite orolig om bolaget klarar av att upprätthålla en såpas stark orderingång. Det blir att se.

Orderingång Q1 Q2 Q3 Q4
2021 86,9 76,5 87,8
2022 100,9 104,6 95,9 108,1
2023 122,6 122,9 127

Som @Isa_Hudd nämnde även i en annan kedja, kan också personrisker förknippas med bolaget. Deras VD är har jobbat länge på bolaget. Vem kan hoppa in när den dagen blir aktuell?

Det här var främsta risker jag kom att tänka på :slight_smile:

Jag har inte hittat någon analys av bolaget. Det här gjorde mig länge osäker, för hamnade helt och hållet lita på mina egna tankar och iaktagelser. Bollade med detta bolag med en bekant på finska forumet hen lyfte specielt fram order risken, men sa även att sådana bolag har möjlighet att växa hur länge som helst, om allt går bra.

Tillväxt potentialen i mitt tycke, kommer från a) öppna nya dotterbolag. De har vuxit organiskt genom dotter bolag i Rumanien och tror det var i Italien. De söker efter nya marknader att fortsätta organiska tillväxten. b) service business, de har talat om att där finns saker de kan ännu göra.

Branschen är inte bekannt till mig, men såg det som ett intressant bolag, för gillar små bolag som är specieliserade på en viss niché. :joy:

2 gillningar

Det kom snabbare än väntat @Isa_Hudd

2 gillningar

Tack så mycket för de utmärkta svaren! :+1:

Tack för motiveringarna och för att du har lagt ner så mycket ansträngning.

Det här är ett mycket främmande företag för mig, så all information var mycket välkommen. Och måste säga att du har skrivit mycket bra om det här företaget överlag. :blush:

2 gillningar

Inget kanonkvartal av Firefly Ab
Har tyvärr inte ännu hunnit bita in nogrannare, men resultatet försämrades ordentligt och det skulle jag vela närmare reda ut, varför. VD:n kommenterade att jämförelsekvartalet var ovanligt starkt och därför ser det nu fult ut.

Oktober - december 2023
Orderingången uppgick till 121,7 mkr (108,1 mkr, en ökning med 13 %)
Orderstocken uppgick vid periodens slut till 121,7 mkr (104,7 mkr, en ökning med 16 %)
Omsättningen uppgick till 141,7 mkr (126,8 mkr, en ökning med 12 %)
Rörelseresultatet uppgick till 15,9 mkr (21,6 mkr, en minskning med 26 %)
Resultat per aktie blev 1,73 kr (2,78 kr, en minskning med 38%)

Januari - december 2023
Orderingången uppgick till 494,3 mkr (409,5 mkr, en ökning med 21 %)
Omsättningen uppgick till 477,9 mkr (384,4 mkr, en ökning med 24 %)
Rörelseresultatet uppgick till 58,3 mkr (43,4 mkr, en ökning med 34 %)
Resultat per aktie blev 7,54 kr (5,81 kr, en ökning med 30 %)

VD har ordet
Under årets avslutande kvartal visade Firefly god tillväxt i både orderingång och omsättning. Lönsamheten försämrades något, främst som ett resultat av att jämförelsekvartalet föregående år var mycket starkt. Jämför vi i stället rörelseresultatet med fjärde kvartalet 2022 så är ökningen 50 procent.

För året som helhet noterar Firefly en tillväxt betydligt över de mål som styrelsen ställt upp och en rörelsemarginal som ökar med en procentenhet till 12,2 procent. Sammantaget är vi på god väg att uppnå de finansiella mål för bolaget som ska vara uppfyllda vid utgången av år 2025.

De utmaningar vi möter relaterar främst till den geopolitiska oron vilket hämmar investeringsviljan i vissa av våra marknader. Ökande varukostnader och förseningar i leveranskedjorna fortsätter i någon utsträckning att påverka våra kunder negativt och under det fjärde kvartalet senarelades ett antal leveranser på grund av förseningar i kundernas projekt.

Systemförsäljningen har under rådande omständigheter utvecklas väl och förfrågningsvolymerna har fortsatt att öka. Tillväxten genereras både av ett ökande antal order och att det genomsnittliga ordervärdet stiger då våra kunder ser ett behov av att skydda en allt större del av sina produktionsanläggningar. Vi ser nu allt tydligare hur ett antal trender långsiktigt arbetar i vår favör. Allt fler företag och deras försäkringsbolag inser att Fireflys tidiga branddetektering, följd av en extremt snabb och högeffektiv släckning, leder till kortare produktionsavbrott än andra metoder. Detta ger lägre produktions- och inkomstbortfall och säkerställer också “just in time” flöden till företagens kunder. Beslut kring investeringar i brandskydd är inte längre bara en fråga om säkerhet utan också om ekonomi och trovärdighet mot kund.

Tillväxt kräver investeringar. I takt med att vi ser de positiva resultaten av vår långsiktiga strategi, ökar vi stadigt tempot i både rekryteringsarbete och marknadsbearbetning. Den största utmaningen just nu är att hitta tillräckligt många nya och kompetenta medarbetare som ytterligare kan förstärka organisationen. Under året har antalet anställda ökat med 17 procent till 142 vid årets utgång. Detta sätter momentant press på organisationens effektivitet och rörelsens lönsamhet men är nödvändigt om vi ska fortsätta växa och ta marknadsandelar på en i stor utsträckning obearbetad marknad.

Vi investerar också kontinuerligt i produktutveckling. Det är därför tillfredställande att se att produkter och lösningar som lanserats under de senaste åren står för en allt större del av vår försäljning och är en starkt bidragande faktor till de senaste årens goda tillväxt.

Baserat på de ovan beskrivna trenderna, vår starka produktportfölj och kompetenta medarbetare så ser jag ljust på bolagets fortsatta utvecklingspotential.

Lennart Jansson, VD

2 gillningar

Jag har inte heller hunnit sätta in mig i rapporten. Att Lennart är på utgående har ju varit kännt, men att det skulle bli just nu var inte klart för mig.

Vad vet vi - o vad tycker vi om den kommande?

2 gillningar